יועצים

בעמוד זה תוכלו למצוא את רשימת חברי ההתאחדות הרשומים. כל היועצים הרשומים בהתאחדות, הינם יועצים מקצועיים אשר עוברים הכשרות מקצועיות רבות, חתומים על אמנת אתיקה ושירות ומחוייבים לציבור הלקוחות. משכנתה לא לוקחים בלי יועץ רשום! בשורת החיפוש תוכלו לחפש את היועץ המתאים עבורכם באופציות הבאות –
חיפוש שם היועץ או חיפוש שם העסק/החברה , חיפוש לפי איזור עיסוק.

שםמשפחהאיזורטלפוןקישור
אלמוגחתוכהמרכז509049033
שירבינוביץצפון546796421
דבורהאזואלוסירושלים548596771
שמואלפרסטרמרכז528065613
יוליהלוימרכז523265132
אפיבלקרמרכז532504762
תומרכהןמרכז509565595
שלמהפרייליךירושלים546261588
שלמהאיצקוביץירושלים533197975
ישראלפלדירושלים524430118
איילהמעלםמרכז507629629
שנייוסףמרכז505961105
שמואלחייטירושלים523892048
מיכאליעקובסוןמרכז546649249
אלוןסלעדרום585221431
שביבראונשטייןירושלים527192143
ליאבמצקלשפלה548877555
רועיציפרוטירושלים523452613
מוטישמואלביץמרכז509424016
מישאלחדדדרום548456384
מוטיגפנרדרום505229807
מירבטלשפלה544455700
ישראלבאוםשפלה523003638
ליאוראילוןמרכז506447278
אורידודמרכז525377343
שיצרורמרכז523634739
דודאביסדריסירושלים543316326
אריאלרוטשטייןמרכז556873230
אסףאווןמרכז504450135
גילהימיןמרכז522537773
יניבצנחנישפלה547372558
לינהעמית יהודהמרכז545262972
נחמהשלומוביץירושלים548530200
מרדכיראקירושלים544402469
יוסףפרידמןמרכז548413222
יניבגרינברגמרכז546648901
מייקלאפרוןמרכז546398113
שחרכרמוןמרכז505409403
רוניתחמודרום543550250
עומרחפרצפון508920501
אורןשלומרכז546776329
אירינהדוידובמרכז502965796
הילהסיידהדרום504277879
שירהשלוירושלים546231555
אודאלמלחיירושלים545354726
אברהםגרברציקירושלים507644794
גאדסלימאןצפון587000600
יןסישמואלימרכז526155161
אלידהןצפון525817487
איתימרדיקסמרכז526007476
אברהםמורגנשטרןירושלים527617771
אברהםויגירושלים533115117
אלירןמסיקהמרכז525555393
שרייבן עמרםצפון528386732
פינישמעוןמרכז502799299
אביברקשפלה507534437
מנחםלביאשפלה546477557
ינוןדרוריירושלים528063301
סיגלשגבמרכז528377771
מישלפרטוקדרום544426626
אביפזשפלה543005207
רותדה אוילה שגבמרכז507365875
נועםאיזנברגרצפון542525462
יחזקאלכהןירושלים556653928
ברבן גיגידרום536224101
אליהראלשפלה544223387
משהפליגמןדרום507609093
נירסקופמרכז528415617
אסףטננבאוםמרכז544334175
רמיערוסישפלה545402044
רחמיםרון יוסףצפון526326325
ארזאשרדרום506410001
כלניתישראלימרכז527427700
אמירבן-שלמהמרכז505434334
זיוהטופרמרכז528017230
יהודהחדדדרום537471431
נ.אריאלהבן סימוןצפון522340344
איתיהבהמרכז526855759
נירשלוםשפלה509898448
רינהטולדנומרכז509303059
עודדפריםמרכז528389938
אורטלרוביןמרכז502424606
יוסףרוטשילדירושלים526580168
אריקלוימרכז543112425
צחיגרוסמןשפלה526819992
אבריברוידאירושלים544520196
בלימאפרנקלירושלים537176252
חזימנורירושלים545552855
אריאליצחקמרכז544792698
דליהצמחצפון528644423
טלאהרוניצפון524043191
דוברתחגביצפון524301307
חןשבתאימרכז542111157
אליעזרשושןמרכז527650799
אברהםנוישטטירושלים528714000
חופיתאלמליחמרכז503336915
רפאלשלורמרכז526939088
אורטלסולטן חןדרום542302232
אופירגולדשמידטדרום544558414
שירהאלחנתימרכז549959984
אוריןהיגנס- אליגןמרכז522898888
פיניחזןדרום544955398
שחרפרוםצפון547885771
שלמהרוטנברגירושלים587640683
שרוןלוישפלה515030591
אהרוןשמואלצפון549985622
שרישולמןירושלים542101611
שירגמליאלירושלים528383203
אסימוסרימרכז542054069
תיקיפילדוסצפון545998811
מיכאלפרלמןמרכז543054483
אלעזררםמרכז505557725
מיכאלנחמןמרכז529450481
שלומייעקובימרכז507777198
מתןמזרחיירושלים542062820
ספיהוכמןמרכז546373647
דניאפללומרכז523661050
איתיטיקטינסקיירושלים544254426
שרוןאבוקסיסדרום524527457
אביברקצפון536249650
יוסיאשמרכז522549542
ערןכרמלמרכז505555231
אלכסנדרשפירושפלה544931638
משהמלכהצפון508464846
רינתאליטובמרכז544353913
שלומילוימרכז527222415
עופרנעמןמרכז506449455
שיאבומרכז505654563
ישראלברסקימרכז504141165
שריתאלמלםירושלים505782931
מקסיםוייצמןצפון508788061
אסףגולדשטייןדרום504444768
שרוןתומרירושלים505371262
קרוליןעובדמרכז545514538
ישראלוייסירושלים527662344
לירןסלעשפלה525404142
רביעאבו זהיאצפון546114688
?MichaelTibi?‏מרכז536064152
שרוןימטוביץשפלה508784790
אליחרדשפלה545613735
שמחהגנון סייאגמרכז559260004
עו״ד ישראלאליוביץמרכז544579169
שינה קיםקסוליןמרכז503337787
אמירהרמןדרום504243668
מאירבינדרמרכז524160920
אורןקכלמרכז585444110
עבדאללהאבו זאידמרכז543344031
נויבן לולוצפון509229153
עמוססופרדרום526811589
טלברמרכז503335088
דורוןרוזןשפלה522653519
מיכאלברטורשפלה528537843
שמואלרוסטדרום587744944
נעמיכהןמרכז545523552
טטיאנהשרייבמןצפון545428080
דודבירןמרכז504534417
דבורהכהןמרכז547989014
משהמילרמרכז527672477
דוד נחמןשנעקירושלים527176704
נתןנגרצפון584042235
נחמהדלבקוביץירושלים545939973
גלאילניצפון544451946
שלומיתקסנרירושלים547788192
עומראפריאטירושלים548095522
תמרפריימןירושלים524334174
איתןיובלמרכז525559906
שישאולמרכז545500004
שירהעמיתשפלה523562962
אלוןחייםצפון523805333
נחוםבסהמרכז508214448
רבקה/גבריאלכהןצפון502185997
רחלרייס רויכרירושלים546797433
נפתליפייבלזוןמרכז527737223
תימורעגמיהצפון548163023
רותםדוידסוןשפלה544551733
תומרוקסמןצפון546336938
שמחהגרינברגירושלים545934991
שלמהבריזלירושלים526525112
שלוםקדושיםשפלה584400559
שלמהברוורמןירושלים526542980
אלידורהמרכז542432638
עוזיאוחנהמרכז506787002
מאורמלכהצפון504712336
ענתמזורמרכז525692224
סאהרניג׳םצפון524726217
נתנאלעזריהירושלים546909084
מתתיהווגשלירושלים527723344
מיכאלגנדיןצפון523799246
מיטלפרג'וןשפלה542259180
מאירוידרמרכז523334392
דניאלאיבגיירושלים533195022
יצחקכהןמרכז528932640
אלעדבלנקמרכז544660139
ברקהסירושלים584076663
אריהביטנרצפון526189349
איילריטברגמרכז545289766
ולריהזיומרכז528851856
ידידיהרפאלובירושלים584305321
יורםאבישרמרכז522566596
יהודיתאורמןמרכז527133493
יצחקחשיןירושלים526505755
טלשפינדלר לויצפון547747741
יצחקקרויזרירושלים524468291
אוקסנהטרשיסדרום547994525
רזאריהמרכז526734724
יהונתןמייזלישירושלים534202972
ורדיתקדרוןמרכז542888672
בועזבן ציוןירושלים585008050
זיושלוםירושלים586001170
איתישמחונימרכז549732418
דוד הולצמןהולצמןירושלים586468900
אורי ישראלביטוןצפון556603988
גילהבן עובדשפלה537700059
אנדיקליימןדרום549777619
גדעוןאלישיבשפלה548072008
גליתחבשושירושלים545938247
אודישלזינגרירושלים544777116
גולןולךצפון524833855
אסףלוימרכז542477837
אליאדרימרכז525995757
איילבילומרכז549339789
אוריתאושרימרכז507272248
אבראהיםקרסגיליצפון549340735
נטליוייןצפון546611869
יונישושנהירושלים509611993
קונייצחקימרכז505688883
יהודיתסטפנסקיצפון526877034
שירןבר עוזמרכז525787000
עדירביירושלים509309803
נתנאלאלושדרום502143837
איילאפרתימרכז544963895
יצחק וחנהפרנקלירושלים549415550
ליאתדניאלמרכז522529994
ניליכספימרכז545405733
נידאלסמארהצפון546906665
אושריעובדשפלה548015593
אהרןלוצקיןירושלים504105041
איגוראברמוביץ'צפון544784294
שחרסיביליהירושלים523003489
לימורגבאימרכז525654993
יוסיסולניקמרכז507362521
שמואלזלץצפון526559939
אברהםסטניסלבסקיצפון527148258
בנימיןרוזנברגמרכז548520857
יואבאייבזוןמרכז587407407
יוסףליזרוביץירושלים545923949
מלכיצילקובסקיירושלים544991022
גולןיוסףמרכז507275529
יהונתןבסמרכז506918830
יוסישמאלוב , רו"חמרכז542292243
דודכהןמרכז522120150
אדווהטישלרצפון546453518
אושישטרןמרכז544441712
ריקיטבוך אופנבךמרכז522828631
משהוקסלרמרכז504415102
יוגבגלצפון546668115
חייםווברדרום533103752
יהודהפרידירושלים533146460
אליגבאישפלה506575565
אופירבוגניםדרום545305300
אריאלזרביבירושלים503826764
יואלברקוביץשפלה503690470
איתןכהןשפלה528132182
דוריןקטרישפלה509596984
דודצ'ורניצפון512183343
משהנוסוייבשפלה508118232
טליהמנהייםמרכז545702062
חדווהמנדלסוןמרכז524440447
עמיקוכלנימרכז549287853
משהקסטרוצפון543308656
יעקבקלויזנרירושלים533130928
ג'יאנאאבו נימרצפון506456668
לימוראלרןצפון545528645
אלחנןאלושמרכז583294097
הלנהאבראמובצפון546807470
אולהנתנאלדרום547108054
עמיאליעקובובצפון525858120
עדיסגלצפון522815350
קוריןגוזלןירושלים542295630
ליאורהודמרכז523315514
שחראבישימרכז524562044
לוי דרורירבקיתמרכז528392180
שניאורריבקיןירושלים506899360
שמעוןשושןדרום506816570
איציקבן שטריתמרכז505823355
סערזונטגירושלים526250108
מתיסמן טובירושלים509400401
יצחקבלויירושלים543227370
אלכסנדרוודובוזמרכז544468135
יצחקשטראוסירושלים584268000
ויקטוריהגלמןצפון547930860
אנהאייזנברג זימיןצפון528514823
יואבבורגןמרכז526845756
אהרןשטרנברגמרכז505649965
אורלירוזנצוויגירושלים523323714
מוטיעטיהשפלה546761147
גיתיאברהםמרכז528633992
נטליאלפסידרום527738355
ענתוייסצפון523523613
שמואלכהןירושלים545704441
אביבזגורידרום547721189
מריאלהאוחיוןמרכז549785353
יהושערוזנפלדירושלים538262677
רועישאולמרכז585222522
זאבקניגירושלים502050309
?yazanhasson?‏צפון538259265
אילניתבן-צבימרכז545673432
אסףזכריהמרכז548495313
אליעזרבלויגרונדירושלים584829098
איילתשמאיירושלים506670720
אברהם חייםקנפלמכרירושלים527144553
אחיהאונגרירושלים548064008
נעיםעזראמרכז536064150
יהודה כהןכהןצפון507419103
רוןבן שמחוןמרכז542265011
יאלנהטרטייקדרום546851135
מריאנהאיתןמרכז524566464
מיכלנדיבירושלים512125503
אלירןשימשילאשויליירושלים504260263
אולגקרזוןשפלה522554494
פנינהגליןירושלים535486939
פליקסבורוביקובצפון542589837
רויטלראובנימרכז548569392
טליולדרירושלים547267150
צחיביטוןדרום549256678
מוריהאיילצפון546199149
שירןאלוניצפון524537053
אלישבערודנסקיירושלים524459932
קלודסולטןשפלה544275697
ינאייקואלירושלים559799587
זאביבלוםצפון506278389
עידוסויסהירושלים546971622
יוסיארביבמרכז509959195
ליאורמאירשפלה542477161
עדינטףצפון504783973
דניאלפסבלצפון523185566
הראלאליאלימרכז546637105
שאולפסטרנקמרכז505332148
שלומיג'אנהצפון584056054
מוטיאביטןצפון548060884
אורלימנדלסוןצפון542444033
נתנאלסרוסידרום505161000
עדירהבמרכז546789966
אמירשרףצפון522797158
יעקבויספישירושלים546669787
ישראל לינדרלינדרירושלים524085000
יהודהווייסירושלים533134274
יוליהזורובסקידרום523222132
איתמרמדמונישפלה504828283
טלהוניגמרכז508665560
דרורכהן זדהירושלים525666337
עמיתמזרחישפלה535201515
ולדישרייברגצפון546608869
איריסלביאמרכז503778917
ישראלגולדשמידירושלים527111319
רונןחגיצפון523793996
יניבאייזנברגירושלים545673573
יפתחטירןדרום525277968
מאירכהנאירושלים548414407
יצחקלבמרכז546867686
אמונהזברגירושלים525802087
נעמיוורטהיימרירושלים509935250
יהושעבלומנטלמרכז548452613
שרהכהןירושלים587113098
נתנאלסויסהמרכז548777775
רותוינשטוקירושלים547809303
מליהוינשטוקירושלים587431533
עוזרקולטטשמרכז505843857
שניפישרדרום528448760
אלירןחרץירושלים544622415
אנג'להוקסלרמרכז587538888
מתיליסדרום542450430
מיכלבינשטוקצפון542889533
אבנר רוןימיןירושלים508266540
shlomitdamesמרכז543975698
רמילויןירושלים526886351
יהודהשוירץדרום548415159
יונתןמאורמרכז526422121
אתידז'דקירושלים526191917
אהרןשטיינברגירושלים527159804
סנדרהסוריאנוירושלים504260024
עמרםאייזנשטייןירושלים559994615
מריאנהכסיףדרום529427777
קרןהללשפלה503012160
חמידואניאסמרכז548080146
איילכהןשפלה545210527
אלעדקליפהמרכז507409745
רוןהלפרןירושלים555594033
אופירצורדרום523388226
דימהפוסטובויצפון508131496
אברהםלידרמרכז533153032
רחלמילצקיירושלים584140802
יעקבנרדיהצפון547750188
אהרוןאיטחמרכז547122349
לאונידמוסיאונז'ניקצפון526016044
מרדכיקאלישצפון587177224
ימיתאפריאטמרכז545772206
יהודהשפרירושלים522279392
חייםלנדאוירושלים548448863
תםשמעונימרכז502300264
יואלשלסינגרצפון544968137
תומרקדמימרכז502302030
נחשוןנויברגרדרום524822919
טלשטרנגרשפלה534213586
שלמהאמיתיירושלים527640270
רוןאפשטייןירושלים542557166
מיכאלבן שמעוןירושלים587674245
ששינחוםירושלים523477077
יעקבפישמןירושלים552492611
אילןקאזיןדרום544582328
עיסאםסטלמרכז529558303
תוםחביבמרכז545926318
אילנהבנימינידרום507868139
רבקהסנדומירסקי (שפירא)ירושלים584353630
יואלצפדיהירושלים587603090
חניצאיגשפלה506314612
טליגוטלזוןמרכז522840286
לילךפליישרצפון504982894
יחיאלזיכרמןירושלים548431350
מיכאלסנדלרמרכז542293700
אסףעזראשפלה542458444
אמירקבליסמרכז544804778
מתיזאורובמרכז545785111
דריהאוסטפצ׳וקצפון547697353
ישימורדמרכז542230664
שרוןהרצברגמרכז546687817
אמירנוהמרכז542844111
מנדישפיראצפון548860711
מיכהזלדיןצפון508805025
ינוןזיתדרום508950370
דורוןגילשטרוםצפון506890483
רותימירבצפון522982454
אמילסטארוסלסקיצפון546530710
אבנרגולנימרכז542415547
רונןעקיבאצפון549100331
איתיאנצלצפון523995755
אבירםטננבאוםמרכז507608849
אודימלולצפון526742741
אלירןסבגצפון542788577
גיאעינבצפון522246997
אנהויינר פרוסטצפון524658760
תומרורוןמרכז523888929
ליאורשרוןשפלה536002060
פזגפניצפון503691477
אושריתטוויגמרכז503333270
אמירביטוןצפון522613085
תומרקרמרצפון523260386
עופריתוינברגרצפון508912121
שניזבולוניצפון528585820
רחליכהן צמחצפון507705466
דנהפסמרכז524800720
אסףלהבצפון528951557
אליאלפסיצפון587500016
שנישלגמרכז547350240
דניאלפקטורוביץצפון526620381
שלוםאסבןצפון503113445
אמיתישאגמרכז523003208
ארזשמשמרכז548600447
מיכאלקרדשצפון544937957
טלכספידרום508610739
אליהובן ישראלמרכז506983335
ברקמדמוןמרכז508753333
דנימגלצפון542405340
ניריתפרטוקצפון507734470
עוזשלייןצפון544864620
עפרסורסקיצפון547785462
שיבן משהצפון506546204
סוהאאבו אחמדצפון545350030
אביהלבוןדרום535258332
דבורהרוזנפלדירושלים587118852
אוריתכרמיצפון549936413
שמואלהולדצפון528732000
IlanitMimranדרום556671133
יונתןשרעבימרכז543344574
אפיקמחיצפון522694188
גבריאלמיכאלידרום542214822
רוניתיעקבדרום507244521
גדעוןביטרמןמרכז532267606
דיווידפרייטסמרכז527455950
יוסיבבאמרכז556620692
ענתנוישפלה545231012
טלקדושצפון532486466
יוסידהןמרכז527151447
שיפרלמןשפלה506448999
יקיר מרדכיסבאגדרום547947538
פרנקבקושדרום506885851
עמינדבלויןמרכז507186687
חנןעמוסדרום526175999
אחמדמחאגנהצפון528691480
איתמרפרייליךצפון528814590
יעקבבורוכובשפלה547782680
גיאסמיהשפלה523384535
נטעליבוביץשפלה544654309
שחרוולףירושלים506442550
אילאברמוביץירושלים545910902
אלחנןרפאליירושלים522602850
יהודהבצלאלדרום526553276
אוהקורולקארדרום587262523
איהמלכצפון544207741
טלבן חייםשפלה502262627
מאורמועלםמרכז542151181
אתימנשהדרום543222464
אביתרבן פורתצפון523192224
נירלוימרכז528617120
אריאלשלוםצפון523793195
ויטאליקגנוב, ד"רשפלה545752408
אבייוסופובמרכז522653432
איציקגוטסמןמרכז526303277
שאולסגלמרכז543001339
שמחהורשביאקירושלים539111249
ולדהיעקובובדרום547297761
עודדאהרוניצפון547640988
דינהברודרצפון525977175
טלאביזובמרכז528113512
שלוםעטיהצפון558866369
משהשאולמרכז525283876
מוטידרחימרכז556648958
חיהליברמןירושלים585988060
עינתתמירמרכז528967797
אושרחיימובמרכז506299874
ירוןמוסקונהמרכז545610123
דורוןבן יוסףמרכז509797067
עזראיוסףמרכז544512393
נאוה אליהו טסמהטסמהמרכז522651347
שמילגינזברגמרכז586353333
ינוןכהןצפון528200351
אורטלברוךשפלה524755611
גילעדלויןמרכז508389777
קוביפוגל שעשועמרכז548030648
בן ציוןשניידרמרכז584103330
פנחספישרמרכז542939230
?משהאדרי?‎ירושלים532229771
אסףויצמןמרכז528799400
עמוסשיירושלים545547018
אורישמואלצפון527777847
יעקבעציוןירושלים523114394
רןבריןשפלה529284801
איתישטינברגדרום526542121
?יהודהאלק?‎צפון587600111
אברהםכהןירושלים587660600
יוניהיימןירושלים542393258
מנשהזילכה הכהןדרום502885657
אברהםשרוןמרכז548406998
אביסופרשפלה584463344
יוסימזרחישפלה508212929
יהושעצורירושלים527998770
עדיספןמרכז585511515
אסףדורמרכז523011182
יובלשמעונימרכז522208615
מליאליאךירושלים546517212
יניריצחקימרכז524892289
איצירעומיסיצפון523825005
חנןדדוןצפון522640432
איתיגנורמרכז504757888
אלוןיהודהדרום522717727
אביבירנבאוםמרכז523343583
אדיריונסימרכז545227444
רונןמחלבשפלה543250101
מרדכימגןירושלים547636363
אופירסלמהשפלה545555603
יפעתברטמרכז546936060
סתיוויינברגמרכז546481844
ישראלוינוגרדצפון586622618
שלמהקרקסונישפלה522944888
בני מבורך לוימבורך לוימרכז509058578
יוסיראובןמרכז504366801
יוסיוייזרירושלים587087070
רענןסוקולובצפון525351300
אהרוןאלישיבמרכז502232750
ברקששוןשפלה525309920
?שמואלפירר?‎מרכז527633882
אלכסורטליבדרום545921306
ג׳קירזמרכז503827182
קובימשהשפלה525760615
גליתאביביירושלים584058474
מירבכסלודרום507577383
משהאלבז?‎שפלה508640326
בנימיןדוראיירושלים549480929
אבנרציוןמרכז545608785
ישראלאלתרירושלים527644499
מרסלמזוזדרום525312122
ליאורלייבלצפון559554744
יאירסעדומרכז505728794
שפרהאוחיוןירושלים534869416
יואבפינקלשטייןשפלה544554435
עופרלויןמרכז506407666
אסףאורןמרכז506778069
ישראלפינסקיצפון556676909
אביחירביבושפלה528880118
גרשוןגרוסברגירושלים502944699
רותםערבהדרום547919948
שליפיליפסשפלה508951918
וסיםתותריצפון525515535
יהודהחברוניצפון545392691
שיקיפרצפון544744772
יעקב שלוםויזלמרכז504180606
רועיליענימרכז503797953
רוניטאובמרכז523699494
רפייהלומימרכז523423386
כריסטינהזקסמרכז542811135
נירעילםמרכז544769639
גיאבר-אוןמרכז544486660
אדוארדפלישטייבשפלה532311403
שלוםשטיינברגצפון522222104
זאהיזידאןצפון543551475
איילתמירדרום546665734
יוסיפרנקלמרכז527687132
נריהימינידרום542299565
שלמהקבודובמרכז545588698
אדםתורתימרכז549161881
רפאלאדרעיירושלים546349285
סרגילוינגרצפון542566912
ליאתהרץמרכז522537805
אופירפארמרכז547137989
ויטליפרברצפון526833246
יוניפנטהמרכז549980494
יובלמליחימרכז507666494
אהרוןקאופמןירושלים542295884
מיטלבוזגלוצפון523764449
אריקשגיבשפלה525827775
חייםאבוטבולירושלים526401919
מאוראוחנהצפון504960752
גילטסהמרכז525605200
גליאלקייםדרום544975156
יפהוקסמןמרכז522465302
אבישיקאשימרכז508657519
בן-עמייעקבמרכז525644544
אביהויונהמרכז504820725
אליאסאלישעצפון525015591
דניססיגימרכז542385563
שריתעמרםדרום523405442
יונתןבינגירושלים542071424
פליאהרוןמרכז502845166
לירוןשנידרום542480220
ניסןיעקביצפון528684222
רוסלןשמרמרכז545850064
אריקפיאנקושפלה585012355
גולןעזריהצפון529544954
שרוןתמרישפלה504609888
עידןדהןירושלים508715197
רוסטקרפמןדרום523925196
יורםאדרימרכז586666500
אוריבירןמרכז545700845
גיאאסלןצפון522793122
צביאייזנבךדרום586332020
דניאלמזרחיירושלים512744590
ינון יעקביעקבמרכז529439010
אתיבר לביאמרכז526360140
נתנאלאוחיוןירושלים543501253
יהודהיזרעאליצפון537556335
יניביעקבמרכז507836020
באריגורטלר הר-טובירושלים528754499
אלעדדנוןמרכז507937216
סמיזרביבירושלים523044888
יוסףקירשנבויםירושלים527653535
יובלראובןמרכז546616285
אורטראזיצפון546434552
איריסאשרמרכז545669666
אלוןגבאימרכז523332081
קוביאיתןירושלים532208816
יונתןברלינרמרכז545718636
מריסגלמרכז525047744
חןאסוליןצפון547859190
דודברוכיםמרכז548427013
אסףאיילצפון503493337
אביתרפינטוירושלים526622527
דודווייטרמרכז543452559
אביבהייטצפון544534332
נטליהאומנסקיצפון527722141
אסףנתןמרכז556685298
רימוןחייטמרכז545232799
דבוינקלרירושלים555571080
חנןאזולאיצפון545859730
יששכרפולקמרכז544287055
אשרלוגסימרכז526635728
עוזקורןירושלים526886303
אביגבאימרכז543080348
ליאתטלשפלה506518508
מתןרזמרכז504944644
יעקבמורציאנוירושלים546662477
קובימרקוביץירושלים526882063
אינהממון כלףשפלה544616241
ניסיםבנישוצפון508322209
דרומרקסמרכז527520011
עומרהשליו מורמרכז545553920
מתיבן משהירושלים556663520
אבידבירצפון525996640
אסףפרסיירושלים525585457
ישראללוריאצפון523985436
יגאלאויחמןמרכז523865691
טריןברושלצפון545906023
ראובןבן שלוםירושלים522834010
משהבנדרירושלים523851297
עובדיההרריירושלים548266688
ירוןוולפהמרכז587242201
סמדרגבעתימרכז542428503
אביכהןמרכז529667588
גולןאפרתימרכז546620352
ברוךפיירשטייןירושלים527608988
יוסףפלישטייבשפלה528302775
אביאבגילמרכז508210566
ניריתאוסקר גורביץצפון544474407
לילךמושייבשפלה529241821
יפיתפטרנקודרום522622427
אסתיפינגלדרום527302280
אריה לייבהרץירושלים533145991
שימיאדזיאשוילישפלה547974784
מקסיםבוזגלודרום528473212
סיגלבורהמרכז522226120
משהדחבש524735676
אביחימולהשפלה506463591
יאירהקמןצפון524599489
יהודיתקאהןירושלים525978023
יחיאלויסמןמרכז548499803
לירןמזרחימרכז503053053
אילנהאהרונובדרום527601074
רישרדהננפלדמרכז508358050
אדםגרוסמןמרכז542233880
עינבסבינצרדרום544669645
מיכאלדוידובמרכז548005048
יצחקלזרמרכז502724631
יוריקרפיןדרום545545527
ישראלטנג'ימרכז527669664
אורהכהןשפלה
ינוןברדהדרום508810410
נועהגלשפלה527393897
גליהגלמרכז502870370
יהודהווינברגרמרכז548494794
ליאורירושלים522675173
עפרהרםמרכז524503195
דודאיינהורןצפון549700568
דודוינשטוקירושלים527647774
איילסימניירושלים528137131
אוהדצדרצפון527987775
דניאלטוביאנהמרכז587805801
שלוםשבזיצפון586544449
מישל עדידוריאןמרכז555002880
נופריעקבדרום507460991
שחרבן ברקמרכז506401683
אהדוייסירושלים524302464
בלה איסקובמרכז528906611
יוסףירושלים526117055
נסיהאייזנשטרקירושלים556631063
מריקהברסקיהצפון544848649
שניזיסמןמרכז509322132
אוהדגילצפון523241718
איריתמירושניקובשפלה506345137
אריהגוראמרכז533160005
ליאורארביבדרום507878796
הילהגרנות ענתבימרכז544948490
נדבאריה נוטקיסירושלים528470193
נעמהגיידהצפון509974050
אסףוקניןמרכז506545632
בוריסרזילוב504555375
אליהווידלירושלים527615091
דןשובלמרכז506330964
חייםבוכריסדרום503955798
ולריהצפון544658644
גילכ"ץמרכז546351202
שמואלאייזנשטייןירושלים528380072
יובלמושקוביץצפון552703132
שמעוןשטריתצפון524764287
דפנהעובדיה
שימזרחיירושלים523738100
משהגלעדיירושלים503290318
ינוןללוםירושלים523775535
יעקבסינואניירושלים545303000
יוסףפוקסצפון
עמנואללאופרירושלים542345103
זאבקמינסקיצפון558860192
עדןג'אןצפון534211634
יונתן לאונובמרכז535324602
זוהרביזאויצפון526700200
מיכאלהיימןדרום544297371
עליזהשוורץדרום528961870
איילמרכז584551477
מדיחהאמירכאניצפון542323879
יפתח ונגרמרכז503976397
אריןשיבובסקידרום546614665
ישראל יעקב סגייר כהןירושלים584261339
יפעתגולובאטידרום524666333
גרגמימוני548116168
ניב פרחימרכז524422830
עמיתמרכז509561639
יצחקסיגלמרכז547802365
אלמוגשלאםצפון502842244
ישראלכהןצפון515692355
Scroll to Top