התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

קבלת תמורה עבור ביצוע עסקת מימון – משכנתה


החלטת הנהלת ההתאחדות מיום 20/7/2017 קובעת כי על היועצים החברים בהתאחדות חל איסור לקבל תמורה כספית או כל טובת הנאה מגוף אשר דרכו בוצעה עסקת מימון.

איסור זה תקף אם הגוף שביצע את עסקת המימון העביר טובת הנאה ליועץ באופן ישיר או עקיף.

איסור זה הינו בהתאם להנחיות בנק ישראל אך על פי החלטת ההנהלה יחול גם על גורמים שאינם כפופים להנחיות בנק ישראל כגון חברות ביטוח או כל גוף מימוני אחר.

הסבר

יועץ משכנתאות נדרש לפעול כאשר רק טובת הלקוח לנגד עיניו. קבלה של תשלום או כל טובת הנאה אחרת מגוף אשר בו בוחר היועץ לבצע את עסקת המימון עבור הלקוח מעלה חשש לניגוד עניינים ולכן הינו פסול.

נספח

הנחיות בנק ישראל לעבודה עם יועצי משכנתאות (טיוטה) 

http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/DraftsFromTheSupervisorOfBanks/DocLib/11091.pdf